Biết những gì mình không được làm

Tình cờ liếc qua tờ lịch ngày hôm nay. Thấy một câu ngôn của Lin YuTang (Lâm Ngữ Đường) :

Đôi khi biết được những gì mình không được làm còn tốt hơn biết những gì mình có thể làm

Câu này làm tôi suy nghĩ đến chữ “Giới” mà đức Phật Thích Ca Mâu Ni truyền dạy. Tôi được dạy rằng Pháp nguyên thủy của Phật Thích ca kỳ thực chỉ gói gọn trong 3 chữ “Giới-Định-Huệ”. Đầu tiên là “Giới”, tức cấm hết tất cả các thứ, các việc khiến người ta khởi dục vọng, khiến người ta dính mắc và tăng trưởng các chủng loại tâm xấu. Có “Giới” rồi, người ta sẽ có thể “Định” lại được. Sau khi buông bỏ dần các tâm dính mắc, qua việc tu thiền người tu sẽ ngày càng gia tăng định lực. Từ trong “Định” mà chứng ngộ các cảnh giới tâm linh, mở ra được “giác quan” cảm nhận về không gian, vật chất và các thế giới. Khi đó là đạt được “Huệ”.

Khi ta lưu tâm vào những gì không được làm, những gì mà mình hiểu rằng không đúng thì ta sẽ tránh được việc làm tổn hại đến người khác. Cho dù việc đó kết quả có thể là xấu và cũng có thể là tốt đi nữa, thì khi biết mà tránh không làm cũng sẽ giúp ta tránh được kết quả xấu. Trái lại nếu cứ cho rằng việc đó là đúng, là có thể làm thì đôi khi kết quả lại có thể đem đến điều xấu. Thực sự nhiều việc ở bề mặt ta thấy là như vậy ,nhưng ở bên trong tác động có thể sẽ khác. Vì đơn giản con người với các giác quan hạn hẹp của mình, không thể thấy được những phạm vi tác động rộng lớn khác.

Xã hội hiện tại có bộ phận người không gì là họ không dám làm, miễn sao là có lợi ích cho bản thân. Nhiều người bị ảnh hưởng sâu đậm của học thuyết vô thần mà không còn biết Trời Phật là gì nữa. Làm điều xấu họ cũng không tự biết, lại cũng ở trong môi trường mà tiêu chuẩn sống bị trượt dốc khiến họ cũng không được nhắc nhở, và cũng lại nghĩ ai cũng như mình, như vậy là đúng là tốt lắm.

Chúng ta nhiều lúc ,mà không chỉ “nhiều lúc” ,cần phải là “thường xuyên”, hoặc “luôn luôn” xem xét sự việc chậm lại, để ý đến “Giới” mà tránh tổn hại người khác, gây chuyện xấu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Vui lòng nhập kết quả phép tính dưới (chống spam) *